Dogfennaeth Bwysig / Key Documents

Ar y dudalen hon, mae dogfennau, polisiau a gwybodaeth bwysig am ein hysgol.
Please find below some important documents, policies and information about our school.

Dogfennau / Documents

Adroddiad Estyn – 2016 / Estyn Report – 2016

Adroddiad llywodraethwyr i rieni 2020-2021 / Governing Body annual report to parents 2020-21

Llawlyfr yr Ysgol 2021-22  / School Handbook 2021-22

Cynllun Dysgu Proffesiynol 2018-20 Professional Learning Plan

Grant Amddifadedd Disgyblion 2022-2023 Pupil Deprivation Grant

Ffurflen Cais am absenoldeb  / Request for absence Form

Ffurflen Cofrestru Clwb Brecwast / Breakfast Club Registration Form

Dull Gweithredu Cwynion / Complaints Procedure

Cynllun Grant Dysgu Proffesiynol / Professional Learning Grant Plan

Canllawiau Dechrau Ysgol / Starting School Guidance

Sut i ymgeisio am le yn yr ysgol / How to apply for a place in our school

Pecyn Croeso Meithrin Derbyn/ Nursery & Reception Welcome Pack 2022-2023

Mae presenoldeb yn bwysig / Attendance Matters

Syniadau bocsys bwyd iachus / Healthy Lunchbox Ideas

Bocsys Bwyd Iachus / Healthy Lunchboxes Leaflet

Polisiau / Policies

Polisi Diogelu Plant / Child Safeguarding Policy

Polisi Ymddygiad  / Behaviour Policy

Polisi Gwisg ysgol / School Uniform Policy

Polisi Presenoldeb Attendance policy

Polisi Camddefnyddio Sylweddau / Substance misuse policy

Polisi Asthma Policy

Polisi Diogelwch yn yr Haul / Sun Safety Policy

Polisi Bwyd a Ffitrwydd / Food and Fitness Policy

Polisi Cydraddoldeb / Equality Policy

Polisi Gwrth-fwlio / Anti-bullying Policy

Polisi Preifatrwydd / Privacy Notice 

Polisi Addysg Bywyd a Pherthnasedd / Policy for Life and Relationships

SRE Presentation and leaflet for parents